Algemene Voorwaarden

Winston’s Muziekschool Algemene Voorwaarden van Winston’s Muziekschool. Online onderwijsorganisatie die het opleidingsprogramma heeft ontwikkeld en faciliteert dan wel eigen gecertificeerde trainers inzet voor het geven van trainingen en daarnaast liedjes en het lesmateriaal levert voor leerlingen en de trainers.

Opdrachtgever

BEGRIPPEN: Winston’s Muziekschool Algemene Voorwaarden van Winston’s Muziekschool. Online onderwijsorganisatie die het opleidingsprogramma heeft ontwikkeld en faciliteert dan wel eigen gecertificeerde trainers inzet voor het geven van trainingen en daarnaast liedjes en het lesmateriaal levert voor leerlingen en de trainers.

Winston’s Muziekschool digitale lesomgeving

Door een inlogsysteem afgeschermde website met oorspronkelijke liedjes en didactisch lesmateriaal voor kinderen en digitaal naslagwerk van alle tijdens de trainingen/workshops behandelde onderwerpen. Individuele personen hebben ieder de beschikking over de digitale lesomgeving.

Introductie Winston’s Muziekschool

Training van een dagdeel, die erop gericht is om ieder mens, ongeacht zijn/haar muzikale deskundigheid of achtergrond, zijn/haar muzikale mogelijkheden te leren verkennen en ontdekken.

Gecertificeerde trainer

Een door Winston’s Muziekschool opgeleide en gecertificeerde muziekprofessional die in staat is om trainingen en workshops te verzorgen volgens het door Winston’s Muziekschool ontwikkelde traject en volgens de door Winston’s Muziekschool vastgestelde maatstaven en filosofie.

Certificaat voor deelname

Bewijs van deskundigheidsbevordering op muzikaal  en didactisch gebied met betrekking tot muzikaliteit van kinderen en docenten.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Winston’s Muziekschool en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Opdrachtgever heeft deze algemene voorwaarden aanvaard middels het inschrijven voor de door Winston’s Muziekschool geboden training/workshop dan wel door het bestellen van het abonnement op de Winston’s Muziekschool digitale lesomgeving.
3. Winston’s Muziekschool wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.
4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten aan Winston’s Muziekschool, waarbij derden betrokken worden.
5. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
6. Op alle overeenkomsten tussen Winston’s Muziekschool en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Inschrijving voor deelname aan de trainingen en workshops

1. Individuele inschrijving voor deelname aan een training vindt plaats via de online trainingsagenda op de website van Winston’s Muziekschool. Na bevestiging door Winston’s Muziekschool is de inschrijving voor de training definitief.

Abonnementen

1. Abonnementen op de Winston’s Muziekschool digitale lesomgeving zijn aan te vragen door middel van het via mail te verstrekken inschrijfformulier. Na bevestiging door Winston’s Muziekschool is de aanvraag definitief
2. Abonnementsprijzen staan vermeld op
www.winstonmuziekschool.nlen zijn gekoppeld aan het aantal gebruikers. Opdrachtgever verplicht zich hierover aan Winston’s Muziekschool juiste gegevens te verstrekken.
3. Een individu of organisatie heeft tegen betaling van het jaarabonnementsgeld gedurende eenjaar na aankoopdatum de volledige beschikking over alle content en mogelijkheden van deWinston’s Muziekschool digitale lesomgeving. Hiertoe worden strikt persoonlijke inlogcodes verstrekt.
4. Een jaarabonnement is geldig t/m 1 jaar na de ingangsdatum, die overeenkomt met de datumwaarop de inlogcodes aan Opdrachtgever worden verstrekt. Dit gebeurt binnen 10 dagen naontvangst van de betaling.
5. Betaling geschiedt per bank na ontvangst van een factuur. Een jaarabonnement geldt totwederopzegging. Opzeggen kan telefonisch, per brief of per e-mail rekening houdend met eenopzegtermijn van 14 dagen voor de einddatum.
6. Bijzondere abonnementsvormen:
• Proefabonnement van 2 maanden, gratis zonder afname van een workshop of training. Periode van twee maanden waarin een individu of organisatie zonder kosten de Winston’s Muziekschool digitale lesomgeving in beperkte mate kan uitproberen. Dit betekent gebruik door 1 persoon, gekoppeld aan 1 groep van maximaal 30 kinderen en zonder downloaden van muziek en lesmateriaal.

Artikel 4: Annulering van inschrijving door Opdrachtgevers

1. Deze annuleringsregeling betreft een inschrijving voor:
• een losse training;
• een opdracht voor meerdere trainingen;
• een deel van een afgesproken opdracht voor meerdere trainingen;
• een abonnement op de Winston’s Muziekschool digitale lesomgeving
2. Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden.
3. Annulering is altijd tot 7 dagen na aanmelding kosteloos mogelijk.
4. Een inschrijving voor een training kan tot zes weken voor aanvang van de training kosteloosworden geannuleerd.
5. Bij annulering tussen zes en vier weken voor aanvang van de training wordt € 35,-administratiekosten in rekening gebracht.
6. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de training wordt 50% van detrainingsprijs in rekening gebracht.
7. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training wordt de gehele trainingsprijs inrekening gebracht. Mits de factuur van de geannuleerde training volledig is betaald kan binneneen jaar na annulering een nieuwe trainingsdatum worden afgesproken.
8. Indien Opdrachtgever verhinderd is deel te nemen aan de training is vervanging door een andere deelnemer van Opdrachtgever mogelijk, mits voorafgaande aan de trainingsdag schriftelijk gemeld aan Winston’s Muziekschool en mits deelnemer in het bezit is van de voor de betreffende training benodigde vooropleiding.
9. In geval van verhindering kan een individuele deelnemer op verzoek worden overgeboekt naar een andere training, mits dit schriftelijk tenminste 7 dagen voor aanvang van de trainingsdag aan Winston’s Muziekschool kenbaar is gemaakt.
10. Als de deelnemer op de trainingsdag niet aanwezig is, wordt dit als een annulering gezien en wordt de gehele trainingsprijs in rekening gebracht.
11. In geval van tussentijdse beëindiging van de training of in geval van het plotseling niet kunnen bijwonen van (alle dagdelen van) de training bestaat er geen recht op restitutie van het trainingsgeld. Opdrachtgever heeft dan de mogelijkheid binnen een jaar kosteloos opnieuw aan dezelfde training deel te nemen.
12. Indien de inlogcodes voor de Winston’s Muziekschool digitale lesomgeving reeds aan Opdrachtgever zijn verzonden kan de bestelling niet meer worden geannuleerd en is volledige betaling van de factuur verschuldigd.
13. Opdrachtgever en Winston’s Muziekschool kunnen alleen van deze annuleringsregeling afwijken, wanneer beiden daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaan.

Artikel 5: Annulering van trainingen door Winston’s Muziekschool

1. Voor een openbare Introductie Winston’s Muziekschool hanteert Winston’s Muziekschool een minimum van 6 inschrijvingen. Wanneer zich 7 dagen voor aanvang onvoldoende cursisten hebben aangemeld wordt de training geannuleerd.
2. Opdrachtgevers krijgen hiervan schriftelijk bericht, waarbij hen een alternatieve trainingsdatum aangeboden wordt. Wanneer Opdrachtgever hiervan geen gebruik kan of wil maken ontvangt deze binnen 14 dagen na annulering het bedrag van toepassing retour.

Artikel 6: Training en Certificering

1. De Introductietraining is voor iedereen toegankelijk, ongeacht muzikale en/of pedagogische achtergrond. Deze training bestaat uit één dagdeel van 2,5 uur en is te boeken voor een groep personen op locatie. Individuele cursisten kunnen zich aanmelden voor openbare introductietrainingen, via www.winstonsmuziekschool.n2. Voor het behalen van het certificaat is het volgen van een volledige training vereist.
3. De training vindt plaats op nader te bepalen dagen op een door Winston’s Muziekschool aangegeven locatie, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
4. Voorafgaande aan een training voor een team op locatie ontvangt Opdrachtgever inlogcodes voor het bijbehorende introductieabonnement op de Winston’s Muziekschool digitale lesomgeving.
5. Van een (gecertificeerde) trainer wordt verwacht dat hij zijn taak serieus neemt en naleeft. Hij/zij is echter niet bevoegd om derden op te leiden.
6. Winston’s Muziekschool is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan de training, tenzij Winston’s Muziekschool opzet of grove schuld verweten kan worden.

Artikel 7: Copyright en Intellectueel Eigendom

1. De rechten van het Intellectuele Eigendom met betrekking tot de inhoud van workshops, trainingen en de volledige inhoud van de Winston’s Muziekschool digitale lesomgeving worden door Winston’s Muziekschool voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Winston’s Muziekschool is Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten daarvan te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen. Hiermee wordt ook bedoeld het verstrekken van persoonlijk aan Opdrachtgever toegekende inlogcodes aan derden.

Artikel 8: Facturering en betaling

1. De facturering voor de trainingen en het abonnement op de Winston’s Muziekschool digitale lesomgeving kan indien Winston’s Muziekschool of Opdrachtgever dat wenselijk acht in overleg apart plaatsvinden.
2. Betaling geschiedt per bank, via iDeal, Paypal of na ontvangst van factuur. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
3. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling volgt een 1e herinnering en een 2e herinnering waar bij elke herinnering €25 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Daarna staat het Winston’s Muziekschool vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 9: Disclaimer gezondheidsproblemen

Winston’s Muziekschool staat een gezond gestel voor. In de trainingen wordt hierop de nadruk gelegd en de gebruikte technieken zijn hierop ingericht. Winston’s Muziekschool wijst Opdrachtgever in de trainingen op het nemen van eigen verantwoordelijkheid m.b.t. (het signaleren van) overbelasting en is niet verantwoordelijk te houden voor eventuele gezondheidsproblemen.

Artikel 10: Melding, indienen van een klacht en vertrouwelijkheid

1. Ondanks de inzet van Winston’s Muziekschool kan het voorkomen dat Opdrachtgever ontevreden is over een werkwijze of afhandeling. Winston’s Muziekschool staat open voor kritiek en voor het vinden van een oplossing.
2. Wanneer sprake is van gebreken in de dienstverlening treedt Opdrachtgever binnen één week nadat Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk of telefonisch in contact met Winston’s Muziekschool en probeert Winston’s Muziekschool bij voorkeur in een persoonlijk gesprek met direct betrokkenen tot een oplossing te komen.
3. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan Opdrachtgever dit volgens de in dit artikel beschreven procedure middels een melding of indien nodig middels een formele klacht kenbaar maken.
4. Winston’s Muziekschool heeft de verplichting zich in te spannen een melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.
5. Indien mogelijk zal Winston’s Muziekschool de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal zij contact opnemen met de Opdrachtgever en nadere afspraken maken over de afhandeling.
6. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.
7. Indien de melding niet naar tevredenheid van de Opdrachtgever is afgehandeld, meldt de Opdrachtgever dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij Winston’s Muziekschool. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever rechten ter zake verliest.
8. Winston’s Muziekschool zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen schriftelijk zullen worden teruggekoppeld aan de Opdrachtgever.
9. Winston’s Muziekschool heeft de verplichting zich in te spannen klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken op te lossen.
10. Elke melding/klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenenbesproken.
11. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan men zich wenden tot de bevoegde rechter. Zie Artikel 1 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, punt 6.12. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:o De naam, het adres van de indiener;o De dagtekening;o Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;o De periode waarin de klacht is ontstaan.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
Winston’s Muziekschool is een digitale muziekmethode voor het basisonderwijs.
Door u te abonneren gaat u akkoord met ons privacybeleid en geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven.
Je hebt je succesvol aangemeld!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
© Copyright 2022 WMS. All Rights Reserved
Branding & Website door
Online leeromgeving door